در حال بارگذاری

شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر کرد سقف واردات در سال اول فقط 500 هزار دلار سند