در حال بارگذاری

شانس العبادی و العامری برای نخست وزیری به مناقشات داخلی و خارجی بستگی دارد