در حال بارگذاری

سیدعباسی قول قهرمانی در جاکارتا نداده بود زمان می برد تا ضیایی به اوضاع مسلط شود