در حال بارگذاری

سپاه به هیچکدام از جناح های سیاسی وابسته نیست حضور ما در سوریه مادامی که دولت سوریه بخواهد ادامه خوا