در حال بارگذاری

سوریه حضور گسترده شهروندان در مراکز اخذ رأی تمدید زمان اخذ رأی تصاویر