در حال بارگذاری

سه کشور اروپایی از موضع عراق مقابل تحریم ها حمایت می کنیم