در حال بارگذاری

سهم صنعت و معدن استان تهران در تولید ناخالص کشور بیش از 17 درصد است