در حال بارگذاری

سقوط پایگاه ارتش به دست طالبان در غرب افغانستان