در حال بارگذاری

سرلشکر موسوی از یکان های مستقر در کرمانشاه بازدید کرد