در حال بارگذاری

سرلشکر صفوی در قزوین ملت ایران هیچ گاه مقابل خواسته آمریکا تسلیم نخواهد شد ایران در هیاهوی ناامنی ها