در حال بارگذاری

سردیس سرباز هخامنشی در موزه بزرگ خراسان به نمایش گذاشته شد