در حال بارگذاری

سردار باقری در صدر یک هیئت عالی رتبه نظامی به پاکستان می رود