در حال بارگذاری

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امکان بازگرداندن حالت فوق العاده وجود دارد