در حال بارگذاری

سخنگوی برنامه جهانی غذا اوضاع یمن فاجعه بار است