در حال بارگذاری

سخنرانی رئیس جمهور در جمع علمای استان گلستان آغاز شد