در حال بارگذاری

سامسونگ در طبقه بندی اعتبار شرکتهای فناوری ارتباطات جهان در رده دوم قرار گرفت