در حال بارگذاری

سالانه یک درصد به تعداد بیماران دیابتی کشور افزوده می شود