در حال بارگذاری

سازمان ملل شمار صلحبانان در سودان را کاهش می دهد