در حال بارگذاری

سازمان بین المللی مهاجرت از وخامت اوضاع انسانی در اتیوپی ابراز نگرانی کرد