در حال بارگذاری

زمانی که از دروغ سخن به میان می آید ترامپ بی وقفه این کار را انجام میدهد