در حال بارگذاری

رییسان مجالس 6 کشور آسیایی بر مبارزه با تروریسم درمنطقه تاکید کردند