در حال بارگذاری

رویترز آمریکا سیاست خود را در quot افغانستان quot بازنگری می کند