در حال بارگذاری

روسیه سلاح های مفقود شده در افغانستان برای تجهیز یک ارتش کافی است