در حال بارگذاری

روسیه درعا را به ۴ منطقه نظامی تقسیم کرده است