در حال بارگذاری

روزی که برای حذف یک تیم بازیکنانش را مسموم کردند