در حال بارگذاری

رودخانه کرخه در هویزه خشک شد آبرسانی به ۵ هزار نفر با تانکر