در حال بارگذاری

روحیه جهادی و توام با صبر amp quot محمدی amp quot موجب مدیریت مسائل پیچیده حوزه حج شد