در حال بارگذاری

روحانی زندگی مردم را اداره خواهیم کرد نسبت به اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه طرح هایی داریم