در حال بارگذاری

روایت کریمی قدوسی از تلاش برای القای نبود چاره بجز مذاکره با آمریکا