در حال بارگذاری

رفتار های ترامپ شرایط غیرمتعینی را در صحنه بین الملل به وجود آورده است