در حال بارگذاری

رضایی لازمه ایجاد آرامش نسبی صادقانه و شفاف سخن گفتن با مردم است