در حال بارگذاری

رسانه افغانستانی 100 نیروی امنیتی در 4 روز گذشته کشته شدند