در حال بارگذاری

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی 850 هکتار اراضی ملی از اشخاص حقیقی و حقوقی استرداد شد