در حال بارگذاری

رئیس فدراسیون جهانی شطرنج تعلیق شد ایلیومژینوف استعفا نمی دهم