در حال بارگذاری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به پاکستان می رود