در حال بارگذاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز پای صحبت دانشجویان خوابگاهی نشست