در حال بارگذاری

دیدار نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان با اشرف غنی