در حال بارگذاری

دومین نماینده پرتاب دیسک ایران هم حذف شد