در حال بارگذاری

دولت کارها را به مردم واگذار کند مشکلات کشور از بی مدیریتی است