در حال بارگذاری

دولت هند با تاسیس بانک ایرانی موافقت کرد