در حال بارگذاری

دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارکنان نادیده گرفته و تخلف کرده است