در حال بارگذاری

دولت روی بخش خصوصی سرمایه گذاری کند شرکت های بین المللی برای مدیریت بازار کشاورزی تأسیس شود