در حال بارگذاری

دولت حل مسائل کشور را به برجام و مسائل خارجی گره نزند