در حال بارگذاری

دولت ترکیه طرح تمدید وضعیت فوق العاده را تصویب کرد