در حال بارگذاری

دولت ترامپ در حال بررسی برداشت نفت از ذخایر استراتژیک آمریکاست