در حال بارگذاری

دولت ترامپ برداشت نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا را بررسی می کند