در حال بارگذاری

دولت از پس تحریم ها برخواهد آمد ناکارآمدی دولت را القا نکنیم