در حال بارگذاری

دولت اردن هشدار کارشناسان را درمورد وقوع سیل نادیده گرفت