در حال بارگذاری

دولتمردان با amp quot مدیریت جهادی amp quot برای اتمام پروژه های نیمه تمام کردستان تلاش کنند