در حال بارگذاری

دمای هوای بوکان سه تا 5 درجه سانتیگراد کاهش می یابد